OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SAFE WHISTLERS S.R.O.

TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen „Obchodní podmínky“) jsou vydané společností Safe Whistlers s.r.o., se sídlem Pod dvorem 160/5, 162 00 Praha 6, IČO 140 05 140, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 358102 (dále jen „Poskytovatel“)¨

1. Definice a výklad

1.1. Následující výrazy mají v Obchodních podmínkách výlučně význam definovaný v tomto článku 1 Obchodních podmínek:

„Autorský zákon“ znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění

„Důvěrné informace“ znamená informace organizačního, technického, personálního, bezpečnostního, obchodního, nebo jiného interního charakteru, týkající se druhé smluvní strany Smlouvy (tj. Poskytovatele a Klienta), zejména nikoli však výlučně informací o jakýchkoliv postupech (výrobních, zkušebních, prodejních apod.), o obchodních nebo marketingových plánech, koncepcích a strategiích, záměrech a kalkulacích, obchodních strategiích, o identitě klientů, spolupráci s klienty, o nakládání s financemi, o know-how, o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, o identitě třetích osob spolupracujících s druhou smluvní stranou Smlouvy (tj. Poskytovatele a Klienta), informací o vztazích s obchodními partnery nebo o pracovněprávních otázkách, o cenách a podnikatelských příležitostech, včetně informací majících charakter obchodního tajemství.

„Externí příslušná osoba“ znamená osobu, která posuzuje oznámení a navrhuje vhodné prostředky k nápravě a vede a spravuje Oznamovací systém pro Klienta, ve smyslu Směrnice o whistleblowingu.

„Internetové stránky“ znamená internetové stránky na adrese https://safe-whistlers.cz.

„Klient“ znamená jakoukoliv osobu, která vlastním jménem, nebo v zastoupení jiné osoby poptala prostřednictvím Internetových stránek Služby, nebo která jiným způsobem vstoupila do jednání o uzavření Smlouvy, nebo která s Poskytovatelem uzavřela Smlouvu.

„Licence“ znamená omezenou, odvolatelnou a nevýhradní licenci, k užívání Oznamovacího systému, udělenou Poskytovatelem Klientovi.

„Obchodní podmínky“ má význam definovaný v záhlaví těchto Obchodních podmínek.

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

„Oznamovací systém“ znamená aplikaci (software) dostupnou v rámci Uživatelského prostředí dostupného na Internetových stránkách po přihlášení. Mezi hlavní funkcionality Oznamovacího systému patří možnost podání anonymního oznámení ve smyslu Směrnice o whistleblowingu, anonymní chatovací okno s Příslušnou osobou, seznam podaných oznámení dostupný výlučně jen Příslušné osobě.

„Oznamovatel“ znamená každou fyzickou osobu, která podá prostřednictvím Oznamovacího systému oznámení ve smyslu Směrnice o whistleblowingu.

„Poskytovatel“ má význam definovaný v záhlaví Obchodních podmínek.

„Příslušná osoba“ znamená osobu posuzující oznámení a navrhující vhodné prostředky k nápravě, ve smyslu Směrnice o whistleblowingu.

„Služby“ znamená služby spočívající v poradenství, školení, přípravě dokumentů, poskytnutí Oznamovacího systému, posouzení Oznámení a navržení opatření k nápravě jakožto Příslušná osoba.

„Směrnice o whistleblowingu“ znamená Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU), ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které porušují práva Unie.

„Smlouva“ znamená smlouvu o užívání Oznamovacího systému a dalších Služeb nabízených Poskytovatelem, uzavřenou mezi Poskytovatelem a Klientem, jíž Poskytovatel uděluje Klientovi Licenci a dále veškeré závazkové vztahy s tím související vzniklé mezi Poskytovatelem a Klientem.

„Uživatelské rozhraní“ znamená internetové stránky, na kterých funguje Oznamovací systém, jedné se o následující internetové stránky: (i) www.admin.safe-whistlers.cz a (ii) www.company.safe-whistlers.cz.

„Uživatelský účet“ znamená každý jednotlivý účet, jehož prostřednictvím může Oznamovatel podat oznámení.

1.2. Pro účely těchto Obchodních podmínek a jednotlivých Smluv se následující pojmy budou vykládat následovně:

(a) Jakýkoliv odkaz na:

„časový údaj“ je odkazem na pražský čas.

daň“ bude vykládán tak, že zahrnuje veškeré daně, poplatky, dávky, pojistné na sociální a zdravotní pojištění, příspěvek na politiku zaměstnanosti, cla a další platby obdobné povahy (včetně pokut, penále a úroků splatných v souvislosti s jejich nezaplacením nebo prodlením s jejich placením).

Poskytovatele“, „Klienta“ a/nebo „Smluvní stranu“ bude vykládán tak, že zahrnuje veškeré právní nástupce a případné postupníky povolené podle těchto Obchodních podmínek a/nebo Smlouvy.

“ a „koruna česká“ označují zákonnou měnu České republiky.

osobu“ bude vykládán jako odkaz na jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobu (včetně státu) nebo jakékoliv sdružení těchto osob bez ohledu na skutečnost, zda takové sdružení má či nemá právní subjektivitu.

právní úprava“ nebo „právní předpisy“ zahrnuje jakékoliv zákony, vyhlášky, nařízení a obecně závazná pravidla, směrnice, požadavky nebo metodické pokyny jakéhokoliv státního nebo mezinárodního orgánu či orgánu dohledu, a to v platném a účinném znění.

zrušení“, „zánik“, „správu“, „konkurs“, „insolvenci“, „vyrovnání“ nebo „likvidaci“ určitého subjektu bude vykládáno tak, že označuje jakoukoli obdobnou právní skutečnost nebo jakékoliv obdobné řízení v souladu s právním řádem, podle kterého tento subjekt vznikl, nebo právním řádem, v němž tento subjekt provozuje svoji podnikatelskou činnost či v němž příslušné řízení probíhá.

(b) Nadpisy článků, částí a příloh slouží pouze pro usnadnění orientace.

(c) Není-li ustanoveno jinak, pojem použitý v jakémkoliv jiném dokumentu nebo jakémkoliv oznámení či podáním podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami, má stejný význam jako v této Smlouvě.

(d) Je-li v těchto Obchodních podmínkách nebo Smlouvě užíván výraz „včetně“ nebo „zejména“, položka nebo položky za takovým výrazem následující představují demonstrativní, a nikoliv taxativní výčet položek daného druhu.

2. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto Obchodní podmínky, v souladu s ustanovením § 1751 Občanského zákoníku upravují každou Smlouvu uzavřenou mezi Klientem a Poskytovatelem, v souvislosti s poskytováním Služeb Klientovi, zejména pak poskytnutí Oznamovacího systému, jímž se uděluje omezená odvolatelná a nevýhradní Licence k užívání Oznamovacího systému.

2.2. Poskytovatel je majitelem Oznamovacího systému, který slouží k podání anonymního oznámení a jeho posouzení a vyhodnocení Příslušnou osobou, a to ve smyslu Směrnice o whistleblowingu. Oznamovací systém je provozován na Uživatelském rozhraní.

2.3. Tyto Obchodní podmínky tvoří součást Smlouvy, pokud Smlouva či jiné ujednání mezi Poskytovatelem a Klientem na ně výslovně odkazuje a tyto Obchodní podmínky byly ke Smlouvě přiloženy nebo byly Klientovi známy. Obsahuje-li Smlouva úpravu odlišnou od těchto Obchodních podmínek, má taková úprava přednost před úpravou v těchto Obchodních podmínkách. Případný rozpor mezi některými ustanoveními těchto Obchodních podmínek a některými ustanoveními Smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek.

2.4. Tyto Obchodní podmínky jsou aplikovatelné i pro vztahy vzniklé v souvislosti s jednáním mezi Poskytovatelem a Klientem ohledně změn takové Smlouvy.

2.5. Klient je povinen se seznámit s Obchodními podmínkami před provedením registrace, přičemž provedením registrace bere Klient na vědomí aktuální znění obchodních podmínek a je povinen se jimi řídit.

2.6. Klient je povinen seznámit s obsahem Obchodních podmínek všechny osoby, které budou za Klienta pracovat či obsluhovat Uživatelský účet, jakožto i účet Příslušné osoby.

3. Verze Oznamovacího systému

3.1. Poskytovatel nabízí Oznamovací systém ve dvou variantách, a to konkrétně ve variantě Basic a Premium.

3.2. Varianty Basic a Premium zahrnují služby uvedené v popisu na Internetových stránkách.

3.3. Zvolí-li Klient Oznamovací systém ve variantě Premium, bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu bude ze strany Poskytovatele přidělena Externí příslušná osoba. Poskytovatel přidělí Klientovi Externí příslušnou osobu z řad svých zaměstnanců, společníků či třetích osob, se kterými má Poskytovatel uzavřené příslušné smlouvy. Externí příslušná osoba je zavázána mlčenlivostí.

3.4. Klient je oprávněn kdykoliv během platnosti Smlouvy provést změnu varianty Oznamovacího systému.

4. Registrace, Uživatelský účet a užívání Oznamovacího systému

4.1. Před provedením registrace je Klient povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů dostupnými na adrese https://safe-whistlers.cz/gdpr, na které je při registraci důrazně upozorněn hláškou ohledně souhlasu v rámci pokračování v registraci a přímo odkázán na jejich znění umístěné na Internetových stránkách, a projevit s nimi souhlas pokračováním na další krok v rámci registrace. Bez projevení tohoto souhlasu a seznámení se s těmito Obchodními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů není Klient oprávněn užívat Oznamovací systém.

4.2. Klient při registrací volí verzi mezi dvěma variantami Oznamovacího systému, a to mezi verzí:

(A) Basic;

(B) Premium.

4.3. Popis včetně veškerých funkcí a služeb obsažených ve variantách výše uvedených verzí produktů je dostupný na Internetových stránkách v sekci „verze produktu“.

4.4. Zvolí-li Klient Oznamovací systém ve variantě Premium, Poskytovatel sdělí Klientovi nejpozději do 24 hodin od dokončení registrace totožnost Externí příslušné osoby. Klient je oprávněn kdykoliv během platnosti Smlouvy oznámit Poskytovateli, že si přeje, aby výkon funkce Externí příslušné osoby byl svěřen jiné osobě a Poskytovatel je povinen této žádosti vyhovět.

4.5. Při provedení registrace je Klient povinen vybrat frekvenci plateb (měsíčně/ročně) za poskytnutí Oznamovacího systému, přičemž frekvenci plateb odpovídá konečná částka odměny za poskytnutí Oznamovacího systému, která je uvedena na Internetových stránkách v sekci „verze produktu“.

4.6. Po dokončení registrace bude Klientovi vygenerován přístupový kód sloužící pro přístup do Uživatelského rozhraní Oznamovacího systému konkrétního Klienta. Současně bude Klientovi zřízen profil Příslušné osoby, jenž bude viditelný v Uživatelském rozhraní Oznamovacího systému.

4.7. Současně s dokončením registrace poskytne Poskytovatel Klientovi manuál sloužící k vytvoření Uživatelského účtu. Obsahem tohoto manuálu je dále návod pro vytvoření Uživatelského účtu, popis funkcí Oznamovacího systému a manuál pro Příslušnou osobu k posouzení Oznámení.

4.8. Registrací Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících s poskytnutím Oznamovacího systému, dalších Služeb a sdělení souvisejících s plněním Smlouvy.

4.9. Registrace se váže pouze na konkrétního Klienta a nedá se převést na jinou osobu bez svolení Poskytovatele.

4.10. Klient není oprávněn využívat Oznamovací systém k jakýmkoliv účelům odporujícím těmto Obchodním podmínkám nebo právním předpisům.

5. Uzavření Smlouvy

5.1. Smlouva mezi Poskytovatelem a Klientem nabývá platnosti okamžikem dokončení registrace a odsouhlasením těchto Obchodních podmínek ze strany Klienta. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem uhrazení Odměny, stanovené dle ceníku uveřejněného na Internetových stránkách v sekci „verze produktu“.

5.2. Tyto Obchodní podmínky se vztahují i na smluvní vztah mezi Klientem a Poskytovatelem, který byl uzavřen jakýmkoliv jiným způsobem než provedením registrace Klienta.

5.3. Uzavírá-li Klient s Poskytovatelem Smlouvu jiným způsobem než prostřednictvím registrace, nabývá Smlouva platnosti a účinnosti dle platné právní úpravy vztahující se k takovému právnímu jednání.

6. Odměna a platební podmínky

6.1. Klient se zavazuje za poskytnutí Oznamovacího systému a dalších Služeb hradit Poskytovateli odměnu, jejíž výše se odvíjí od zvolené verze Oznamovacího systému ve smyslu čl. 3 těchto Obchodních podmínek a frekvence úhrady platby.

6.2. Při provedení registrace je Klient povinen vybrat frekvenci plateb (měsíčně/ročně) za poskytnutí Oznamovacího systému, přičemž frekvenci plateb odpovídá konečná částka odměny za poskytnutí Oznamovacího systému, která je uvedena na Internetových stránkách v sekci „naše řešení“ na Internetových stránkách.

6.3. Klient hradí odměnu způsobem, jaký zvolil při provedení registrace (platební bránou/převodem na bankovní účet). Klient je oprávněn kdykoliv v průběhu smluvního vztahu změnit způsob úhrady odměny. Změnu způsobu úhrady odměny smluvního vztahu Klient oznámí Poskytovateli elektronicky na e-mail info@safe-whistlers.cz.

6.4. Zvolil-li Klient platbu převodem na bankovní účet, vystaví Poskytovatel Klientovi daňový doklad, jehož splatnost bude činit 14 dnů od okamžiku provedení registrace, tedy ke dni skončení zkušební verze ve smyslu čl. 12 těchto Obchodních podmínek.

6.5. Zvolil-li Klient platbu pomocí platební brány, bude odměna převedena ke dni skončení zkušební verze ve smyslu čl. 12 těchto Obchodních podmínek.

6.6. V případě prodlení Klienta se zaplacením odměny nebo její části po dobu delší než 14 kalendářních dnů je Poskytovatel oprávněn, za předpokladu předchozí notifikace (e-mailem) o této možnosti, Klientovi omezit nebo dočasně zablokovat užívání Oznamovacího systému a jeho přístupový kód, případně účet v Oznamovacím systému zrušit.

6.7. Klient bere na vědomí, že částky uvedené v ceníku jsou uvedeny bez DPH. Bude-li Poskytovatel plátcem DPH, bude k částkám fakturovaným Poskytovatelem Klientovi dle této Smlouvy přičteno DPH ve výši dle platných právních předpisů.

7. Licenční ujednání

7.1. Uzavřením Smlouvy Poskytovatel poskytuje Klientovi Licenci k užití Oznamovacího systému, v souladu s ustanoveními § 2358 a násl. a § 2371 a násl. Občanského zákoníku, a to jako Licenci nevýhradní, územně neomezenou, časově omezenou po dobu trvání této Smlouvy.

7.2. Licence je sjednávána jako úplatná, a to ve výši zvolené odměny ve smyslu čl. 6 těchto Obchodních podmínek.

7.3. Klient je oprávněn používat Oznamovací systém pouze v poskytované podobě. Klient není oprávněn Oznamovací systém měnit mimo volitelné nastavení. Klient dále není oprávněn Oznamovací systém měnit, zpracovat, upravit ani spojit s dílem či zařadit do souborného díla.

7.4. Klient není oprávněn poskytnout třetí osobě podlicenci, a to ani zčásti. Klient je oprávněn poskytnout Licenci třetí osobě pouze s předchozím souhlasem Poskytovatele.

8. Práva a povinnosti Poskytovatele

8.1. Poskytovatel se zavazuje zejména:

(a) uzavřít Smlouvu s každým zájemcem o poskytnutí Služeb, který splní podmínky stanovené těmito Obchodními podmínkami a platnými právními předpisy;

(b) zveřejnit na Internetových stránkách změnu těchto Obchodních podmínek;

(c) poskytovat Klientovi informace o skutečnostech souvisejících se Službami Poskytovatele;

(d) pokud je to možné, jakýmkoliv vhodným způsobem v předstihu informovat Klienta o omezení funkčnosti Oznamovacího systému;

(e) zabezpečit a zašifrovat podaná Oznámení skrz Oznamovací systém;

(f) zabezpečit ochranu osobních údajů Klienta a dalších osob, jejichž osobními údaji Poskytovatel disponuje;

8.2. Poskytovatel má právo zejména na:

(a) zaplacení odměny za poskytnuté Služby;

(b) ověřit si zákonným způsobem identifikační či jiné údaje uvedené Klientem při registraci;

(c) na poskytnutí nezbytné součinnosti ze strany Klienta k řádnému plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy či těchto Obchodních podmínek;

(d) přerušit, omezit nebo zastavit poskytování Služeb v souladu s těmito Obchodními podmínkami, zejména pokud Klient porušuje či neplní povinnosti stanovené mu těmito Obchodními podmínkami a Smlouvou;

8.3. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Oznámení odeslaného prostřednictvím Oznamovacího systému.

9. Práva a povinnosti Klienta

9.1. Klient má právo na:

(a) umožnění podání Oznámení skrz Oznamovací systém;

(b) bezplatné a včasné odstranění poruch Oznamovacího systému.

9.2. Klient se zavazuje a je povinen:

(a) využívat Služby Poskytovatele výlučně v souladu s těmito Obchodními podmínkami, Smlouvou a platnými právními předpisy, případně pokyny a návody Poskytovatele tak, aby nesnižoval jeho hodnotu a současně nezasahoval do dobrého jména Poskytovatele;

(b) plnit řádně a včas všechny povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek a Smlouvy;

(c) ode dne Registrace, resp. uzavření Smlouvy, postupovat v souladu s pokyny Poskytovatele;

(d) písemně oznámit Poskytovateli jakoukoliv změnu údajů poskytnutých Poskytovateli při registraci;

(e) řádně a včas platit odměnu dle platného ceníku Poskytovatele;

(f) uvádět pravdivé a úplné údaje nutné a potřebné pro Poskytovatele, aby došlo k naplnění předmětu Smlouvy, resp. aby Poskytovatel byl schopen řádně a včas plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a těchto Obchodních podmínek.

10. Práva duševního vlastnictví

10.1. Veškerá práva duševního vlastnictví vztahující se k Oznamovacímu systému, Uživatelskému rozhraní a Internetovým stránkám a dalšímu výslovně neuvedenému majetku Poskytovatele, včetně všech částí a kopií, zůstávají ve výlučném vlastnictví Poskytovatele anebo jeho subdodavatelů/poskytovatelů licence. Právy duševního vlastnictví se rozumí autorská a související práva (včetně práv k databázím, katalogům a fotografiím), patenty, užitné vzory, práva na design, ochranné známky, obchodní značky, obchodní tajemství, know-how a jakékoliv jiné formy registrovaných a neregistrovaných práv duševního vlastnictví.

10.2. Na základě těchto Obchodních podmínek se Klientovi neudělují žádná práva duševního vlastnictví vztahující se k Oznamovacímu systému, Uživatelskému rozhraní, Internetovým stránkám a další výslovně neuvedená práva duševního vlastnictví Poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje veškerá práva, která nejsou dle těchto Obchodních podmínek výslovně udělena.

11. Odpovědnost za vady a dostupnost Oznamovacího systému

11.1. Poskytovatel zaručuje, že Oznamovací systém bude funkční a dostupný nejméně 90 % času za každý kalendářní měsíc.

11.2. Klient bere na vědomí, že Oznamovací systém či jeho jednotlivé části nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob zajišťujících provoz Oznamovacího systému. Poskytovatel neodpovídá za případnou újmu, která v důsledku skutečností uvedených v tomto odstavci vznikne. O plánovaných odstávkách bude Poskytovatel Klienta informovat prostřednictvím kontaktního e-mailu.

11.3. Klient nemá nárok na jakoukoliv náhradu za přerušení, výpadky či jiné omezení funkčnosti Oznamovacího systému či jiných Služeb, které vzniknou v důsledku údržby Oznamovacího systému, resp. Služeb.

11.4. Klient je povinen bez prodlení sdělit Poskytovateli veškeré poruchy, výpadky či jiné chyby Oznamovacího systému, a to písemně na e-mail info@safe-whistlers.cz. Součástí takového sdělení je Klient povinen uvést veškeré skutečnosti sloužící k identifikaci poruchy, výpadku či jiného omezení funkčnosti Oznamovacího systému.

11.5. Poskytovatel se zavazuje vyrozumět Klienta o zahájení postupu, vedoucího k odstranění nahlášené poruchy, výpadku či jiné chyby Oznamovacího systému, do 48 hodin od nahlášení. Oznámí-li Klient tyto mimo pracovní den, lhůta 48 hodin počíná běžet od 9:00 hod. prvního následujícího pracovního dne po sdělení poruchy, výpadku či jiné chyby Oznamovacího systému.

11.6. Poskytovatel se zavazuje odstranit nahlášené poruchy výpadky či jiné chyby Oznamovacího systému nejpozději do 5 dnů od sdělení této skutečnosti. Pokud Klient nahlásil poruchy, výpadky či jiné chyby Oznamovacího systému mimo pracovní den, počíná tato lhůta běžet od prvního následujícího pracovního dne od takového sdělení. Poskytovatel je oprávněn ve zvlášť složitých situacích tuto lhůtu prodloužit o přiměřenou dobu. V takovém případě se Poskytovatel zavazuje oznámit Klientovi očekávaný termín odstranění.

12. Zkušební verze

12.1. Poskytovatel umožňuje Klientům, aby si vyzkoušeli Oznamovací systém zdarma, a to po časově omezenou dobu 14 dní od okamžiku dokončení registrace. V rámci zkušební verze je možné se bezplatně seznámit se všemi funkcemi Oznamovacího systému. Podoba a funkce zkušební verze je zcela identická s podobou a funkcemi Oznamovacího systému.

12.2. Klient je pro získání zkušební verze Oznamovacího systému povinen provést registraci na Internetových stránkách, a to v souladu s uvedenými instrukcemi. V rámci procesu registrace je Klient povinen poskytnout veškeré požadované údaje, seznámit se s Obchodními podmínkami a odsouhlasit jejich obsah.

12.3. Zvolil-li Klient při registraci platbu kartou, bude odměna ve výši odpovídající ceníku, po dobu platnosti zkušební verze pouze zablokována, nikoliv zaúčtována. Rozhodne-li se Klient, že nemá zájem o placenou verzi Oznamovacího systému, je povinen o takové skutečnosti vyrozumět Poskytovatele, a to v rozmezí Zkušební doby. Poskytovatel se zavazuje v takovém případě stornovat zaúčtování platby.

12.4. Zvolil-li Klient při registraci platbu bankovním převodem, bude Klientovi obratem zaslán daňový doklad k provedení úhrady odměny. Neuhradí-li Klient odměnu na základě vystaveného daňového dokladu ve lhůtě splatnosti, která je identická jako platnost zkušební verze (14 dnů od provedení registrace), bude po uplynutí této lhůty Klientovi odepřen přístup do Oznamovacího systému.

13. Mlčenlivost

13.1. Poskytovatel a Klient se zavazují, že:

(a) zachovají mlčenlivost o veškerých Důvěrných informacích;

(b) nebudou Důvěrné informace užívat, kopírovat, shromažďovat nebo jinak dále reprodukovat nebo uschovávat v databázích či jiných obdobných programech, ani je nebudou šířit, zpřístupňovat ani předávat jakékoliv třetí osobě. To neplatí v případě informací (i) poskytnutých zaměstnancům Poskytovatele nebo Klienta vázaných povinností mlčenlivostí ve stejném rozsahu, (ii) poskytnutých třetím osobám, které použijí k provedení činností dle Smlouvy vázaných povinností mlčenlivosti ve stejném rozsahu, (iii) jejichž zpřístupnění je vyžadováno právním předpisem nebo závazným rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo (iv) pokud oprávněná smluvní strana Smlouvy již danou informaci zveřejnila nebo pokud (v) tato informace byla již obecně známá bez ohledu na jednání povinné smluvní strany Smlouvy a jejího zavinění.

13.2. Smluvní strany Smlouvy se dále zavazují zachovávat mlčenlivost o obsahu Smlouvy a nesdělit její obsah jakékoliv třetí osobě, s výjimkou dle odst. 18.7. těchto Obchodních podmínek.

13.3. Povinnost mlčenlivosti, uvedená v tomto článku Obchodních podmínek, trvá v plném rozsahu i po ukončení účinnosti Smlouvy.

13.4. Smluvní strany Smlouvy se zavazují k povinnosti mlčenlivost ve stejném rozsahu, v němž jsou povinností mlčenlivosti vázány, zavázat i veškeré své zaměstnance a všechny třetí osoby, které použijí k plnění svých povinností podle této Smlouvy.

14. Obchodní sdělení

14.1. Klient souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ze strany Poskytovatele prostřednictvím elektronické komunikace na kontaktní e-mail užívaný v rámci komunikace s Poskytovatelem, anebo e-mail, který Klient uvede v rámci poptávkového či kontaktního formuláře na Internetových stránkách.

14.2. Klient nebo jiná osoba dotčená ochranou osobních údajů podle těchto Obchodních podmínek je oprávněna odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo zasíláním obchodních sdělení výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, jakýmkoliv technickým prostředkem umožňujícím zachycení takového projevu (např. písemným sdělením v listinné podobě, elektronický prostřednictvím e-mailu apod.) na jakékoliv kontaktní údaje Poskytovatele. Kontaktní údaje Poskytovatele jsou uvedený mimo jiné na Internetových stránkách.

15. Ochrana osobní údajů

15.1. Klient prohlašuje, že se seznámil se zásadami ochrany osobních údajů uveřejněnými na Internetových stránkách na adrese https://safe-whistlers.cz/gdpr.

15.2. Klient prohlašuje, že byl poučen ze strany Poskytovatele o svém právu:

a) požádat Poskytovatele o informace o zpracování osobních údajů;

b) požádat Poskytovatele o přístup k osobním údajům;

c) požádat Poskytovatele o vysvětlení, blokování, omezení, zpracování, doplnění, opravení a likvidaci svých osobních údajů;

d) požádat Poskytovatele o přenos osobních údajů;

e) podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

15.3. Klient bere na vědomí, že je dále oprávněn vznést námitky proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Poskytovatele., tj. ochrany majetku a vymahatelnosti nároků Poskytovatele.

16. Podmínky užití Internetových stránek

16.1. Provozovatelem Internetových stránek je Poskytovatel.

16.2. Tyto podmínky se vztahují na veškeré osoby, které užívají Internetové stránky.

16.3. Používání Internetových stránek je bezplatné.

16.4. Užívat Internetové stránky, nebo jejich části jinak, než pro vlastní potřebu, není bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele dovoleno.

17. Trvaní a výpověď Smlouvy

17.1. Smlouva je uzavírána na zúčtovací období, které trvá po dobu 12 měsíců. Smlouva se automaticky prodlužuje o další zúčtovací období, neoznámí-li Klient nejméně 30 dnů před skončením zúčtovacího období, že nemá zájem o pokračování Smlouvy.

17.2. Poskytovatel je oprávněn odmítnout poskytování Oznamovacího systému Klientovi nebo okamžitým odstoupením ukončit Smlouvu s Klientem v případě, že Klient porušuje tyto Obchodní podmínky anebo Smlouvu, zejména pokud neplatí odměnu, či jinak poškozuje Poskytovatele.

17.3. Klient je oprávněn vypovědět Smlouvu s výpovědní lhůtou o délce 1 (jednoho) měsíce, která počíná běžet první den následujícího měsíce po doručení výpovědi, pokud:

(a) Poskytovatel hrubě porušuje své povinnosti plynoucí ze Smlouvy či těchto Obchodních podmínek a tento stav nenapraví v přiměřené lhůtě po vyzvání k odstranění porušení povinnosti, která musí být konkrétně uvedena Klientem.

17.4. V případě porušení povinností Klienta, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez výpovědní lhůty, byl-li Klient předem vyzván k odstranění či napravení stavu odporujícímu Smlouvě či těmto Obchodním podmínkám.

17.5. Vypoví-li Poskytovatel Smlouvu dle odst. 17.4. těchto Obchodních podmínek, není tím dotčeno jeho právo na úhradu Odměna za zúčtovací období, ve kterém byla Smlouva vypovězena, přičemž Odměna se poměrně nekrátí.

18. Závěrečná ustanovení

18.1. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 15. 1. 2022, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách Poskytovatele nebo elektronicky na Internetových stránkách.

18.2. Tyto obchodní podmínky, jednotlivé Smlouvy a právní vztahy z nich vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

18.3. K řešení sporů mezi Klientem a Poskytovatelem vyplývajících ze smlouvy, nebo v souvislosti s ní, je ,ve smyslu § 89 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, místně příslušným soudem obecný soud Poskytovatele.

18.4. Klient na sebe bere nebezpečí změny okolností, nemůže se tedy domáhat jakýchkoliv práv na základě jakékoliv změny takových okolností.

18.5. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky.

18.6. Je-li některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neúplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinnosti jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky těchto Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

18.7. Vztahuje-li se na Smlouvu povinnost jejího uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 204/2015 Sb., o registru smluv, Klient se zavazuje o této skutečnosti Poskytovatele vyrozumět a současně zajistit uveřejnění této Smlouvy.